Раціоналізація структури капіталу з урахуванням інтелектуальної складової

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

І.В. Журавльова, кандидат економічних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, завідувач кафедри фінансів, м.Харків, Україна

І.Л. Латишева, кандидат економічних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, старший викладач, м.Харків, Україна

Реферат:

У сучасних умовах відбувається активізація процесів капіталоутворення за рахунок інтелектуальної складової у структурі капіталу; зростання ролі інтелектуального капіталу, що виступає як самостійний фактор виробництва; збільшення долі вартості, що створюється цим капіталом; появи віртуальних підприємств, що не мають матеріального втілення. Тому особливої уваги заслуговують новітні форми капіталу, серед яких значну роль відіграє інтелектуальна. Усе означене об’єктивно потребує методичного інструментарію управління структурою капіталу в умовах економіки знань, що визначає актуальність даного дослідження.

Мета. Розвиток методичного забезпечення управління формуванням структури капіталу підприємств з урахуванням інтелектуальної складової.

Методи. У процесі дослідження структури капіталу були використані такі наукові методи: системного підходу, монографічний, аналізу й синтезу, індукції і дедукції, метод аналізу ієрархії.

Результати. Авторами запропонована модель управління формуванням структури капіталу підприємства на основі структурного підходу, визначене оптимальне співвідношення між складовими структури капіталу та встановлені основні напрями оптимізації цієї структури.

Процес визначення оптимальної структури капіталу пропонується проводити за допомогою методу аналізу ієрархій, що дозволив визначити раціональне співвідношення між речовим, фінансовим та інтелектуальним капіталами у відповідності до обраного критерію. При визначенні оптимальної структури інтелектуального капіталу метод аналізу ієрархії був застосований для визначення співвідношення компетентнісного, структурного та споживчого капіталів. Пошук раціональної структури сукупного та інтелектуального капіталів був здійснений згідно з обґрунтованими цілями: максимізація вартості підприємства, підвищення рівня його рентабельності та дохідності, зниження ризику та мінімізація вартості капіталу. Для побудови вихідних даних використовувались експертні оцінки за розробленою анкетою, отримані та згруповані за методом „попарного порівняння“.

Наукова новизна. Уперше був використано метод аналізу ієрархій для визначення оптимального співвідношення інтелектуального, фінансового та речового капіталу у структурі сукупного капіталу підприємства. Запропоноване оптимальне співвідношення компетентнісного, структурного та споживчого капіталів у відповідності до обраних критеріїв.

Практична значимість. Результати дозволяють підприємствам обґрунтовано формувати структуру як сукупного, так й інтелектуального капіталів, підвищувати ефективність їх використання. Методичні рекомендації забезпечують комплексний підхід до управління формуванням структури капіталу та визначення можливих напрямів її оптимізації.

Список літератури / References:

1. Brealey R., Myers, S. and Allen, F. (2014), Principles of corporate finance, McGraw-Hill Irwin, New York.

2. Brigham E., Ehrhardt, M. (2011), Financial Management: Theory and Practice, South-Western Cengage Learning, Mason.

3. Yaremko, I.Y. (2006), Upravlinnya kapitalom pidpryiemstv: ekonomichnyi ta finansovyi instrumentarii [Enterprise Capital Management: Economic and Financial Tools], Kamenyar, Lviv.

Яремко І.Й. Управління капіталом підприємств: економічний та фінансовий інструментарій: монографія / Яремко І.Й.  – Львів: Каменяр, 2006. – 176 с.

4. Atrill, P. and McLaney, E. (2012), Management Accounting for Decision Makers, Pearson Financial Times/Prentice Hall, New York.

5. Blank, I.A. (1999), Osnovy finansovogo menedzhmenta [Foundation of Financial Management], Nika-Tsentr, Elga, Kiev, Ukraine.

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / Бланк И.А. – К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – Т. 2. – 512 с.

6. Imperator – systema podderzhki prinyatiya reshenii. Available at: www.neirosplav.com

Император – система поддержки принятия решений. [Електронный ресурс]. – Режим доступа: www.neirosplav.com

7. Saaty, T.L. and Vargas, L.G. (2006), “Decision making with the analytic network process: economic, political, social and technological applications with benefits, opportunities, costs and risks”, Springer, New York.

8. Martyusheva, L.S., Berest, M.M., Zhuravlyova, I.V. and Kalyshenko, V.M. (2009), Teoretyko-metodychne zabezpechennya upravlinnia finansovoiu diialnistiu pidpryiemstv, AdvA, Kharkiv, Ukraine.

Теоретико-методичне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємств / Мартюшева Л.С., Берест М.М., Журавльова І.В. – Харків: АдвА, 2009. – 272 с.

9. Edvinsson, L. and Yeh-Yun Lin, C. (2011), “National intellectual capital: a comparison of 40 countries”, Springer, New York.

10. Johnson, W. (1999), “An integrative taxonomy of intellectual capital: measuring the stock and flow of intellectual capital components in the firm”, Int. J. Technology Management, Vol. J8, Nos. 5/6/7/8, pр. 562–575.

Files:
2014_5_zhuravleva
Date 2014-11-10 Filesize 679.99 KB Download 1194

Tags: структура капіталутеорії структури капіталуінтелектуальний капіталметод аналізу ієрархіїкритерії оптимізації

Попередні статті з поточного розділу: