Науково-методичні аспекти інноваційного розвитку гірничодобувної промисловості в контексті сталого зростання

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Aвтори:

О.В. Бондар-Підгурська, кандидат економічних наук, доцент, Вищий навчальний заклад Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі“, доцент кафедри бізнес-адміністрування та зовнішньоекономічної діяльності, м.Полтава, Україна

Реферат:

Мета. Дослідитинауково-методичні та концептуальні аспекти інноваційного розвитку гірничодобувної промисловості в контексті сталого зростання.

Методика. Методологічною базою дослідження стали загальнонаукові методи проведення досліджень: методи наукового аналізу та синтезу, зокрема системно-логічний аналіз впливу стратегічних нововведень підприємств гірничої промисловості як інструменту оновлення та розвитку економіки в контексті сталого розвитку й національної безпеки держави, а також теоретичні й методичні основи системного й процесного підходів. В якості джерел інформації використано праці зарубіжних та вітчизняних науковців.

Результати. Сформовано блок-схему концепції інноваційного розвитку перспективних галузей промисловості в контексті сталого розвитку та розв’язання проблем енергетичної безпеки України. Виокремлено закономірність взаємозв’язку величини чистого прибутку від реалізації продукції та інвестицій в управління інноваціями й антикризовими заходами. Запропоновано втілення стратегічних нововведень як інструменту оновлення та розвитку підприємств гірничої промисловості в контексті енергетичної безпеки та формування заходів антикризового управління.

Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність втілення нововведень на підприємствах гірничої промисловості як інструменту оновлення та розвитку національного господарства в контексті підтримання міжнародної конкурентоспроможності та формування заходів антикризового управління. На основі дослідження етапів розвитку процесів управління у процесах розвитку виробництва виокремлено взаємозв’язок величини чистого прибутку та інвестицій в управління інноваціями й антикризовими заходами на підприємствах гірничої промисловості.

Практична значимість. Визначається в можливості використання даних результатів дослідження при розробці планів перспективного інноваційного розвитку підприємств гірничодобувної промисловості та формуванні їх антикризової стратегії.

Список літератури / References:

1. Герасимчук В.Г. Якість життя як критерій сталого розвитку: матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Економічні проблеми сталого розвитку“, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3–5 квітня 2012 року) / Герасимчук В.Г. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – Т. 2. – 193 с.

Herasymchuk, V.H. (2012), “ living standards as a criteria of sustainable development”, Proc. of the Int. Conf. “Ekonomichni problemy staloho rozvytku”, Vol. 2., April 3–5, 2012, Sumy State University, Sumy, Ukraine.

2. Зеркалов Д.В. Энергетическая безопасность [Электронный ресурс]: монография / Д.В. Зеркалов. – К. : Основа, 2012. –  Электрон. дан.1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. требования: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – название с тит. экрана

Zerkalov, D.V. (2012), Enerhetycheskaya bezopasnost [Energy Security], Monohraph, Osnova, Kyiv, Ukraine.

3. Мельник А. Энергетическая безопасность Украины: реальность и перспективы [Електронний ресурс] / Мельник А. – Режим доступу: http://delod.odessa.net/article/ energeticheskaya-bezopasnost–ukrainy–real-nost i perspek-
tivy

Melnyk, A. (2012), “Energy security of Ukraine: Reality and Prospects”, available at: http://delod.odessa.net /article/energeticheskaya-bezopasnost–ukrainy–real-nost i perspektivy

4. Менюк Ю.В. Особливості інноваційного розвитку вугільної промисловості України  [Електронний ресурс] / Менюк Ю.В. – Режим доступу: http://masters. donntu.edu.ua/ 2012/iem/menuk/library/article2. htm

Menyuk, Yu.V. (2012), Features of innovative development of the coal industry in Ukraine”, available at: http://masters.donntu.edu.ua/2012/iem/menuk/library/article2.htm

5. Доля І.М. Щодо сприяння модернізації вугільної промисловості в процесі структурної трансформації економіки старопромислових регіонів [Електронний ресурс] / Доля І.М., Кокора Н.В. – Режим доступу: http://dn.niss.gov.ua/articles/467

Dolya, I.M., Kokora, N.V. (2012), About modernization of coal industry during structural transformation of economy of old industrial regions”, available at:  http://dn.niss.gov.ua/articles/467

6. Нусінова О.В. Комплексна оцінка соціально-економічної безпеки підприємства (на прикладі підприємств гірничодобувної промисловості): монографія / О.В. Нусінова, О.М. Молодецька. – Кривий Ріг, 2011. – 239 с.

Nusinova, O.V., Molodetska, O.M. (2011), Kompleksna otsinka sotsialno-ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva (na prykladi pidpryiemstv hirnycho dobuvnoi promyslovosti) [Integrated Estimation of Economic Security of an Enterprise (on the Example of Mining Industry Enterprises)] monograph, Kryvyi Rih, Ukraine.

 

7. Рассуждай Л.М. Напрямки фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств [Електронний ресурс] / Рассуждай Л.М., Драчук Ю.З., Новікова Н.І. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/41_3.pdf

Rassuzhday, L.M., Drachuk, Yu.Z., Novikova, N.I. (2008), Ways of Financial Support of Innovation Activity of Industrial Enterprises”, available at: http://vlp.com.ua/files/41_3.pdf

8. Доповідь України до Конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку Ріо+20 (проект) / За ред. Л.Г. Руденка – К.: Інститут географії НАН України, 2012. – 24 c.

Rudenkо, L.H. (2012), “Report of Ukraine for UNO Conference on Sustainable Development Rio+20 (project)”, Institute of Geography of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

9. Сухіна О.М. Теоретичні аспекти вдосконалення інноваційної політики в добувній промисловості України [Електронний ресурс] / Сухіна О.М. – Режим доступу: http: //essuir.sumdu.edu.ua/ bitstream/ 123456789/13907/1/14.pdf

Sukhina, O.M. (2010), Theoretical Base of Improvement of Innovation Policy in Mining Industry of Ukraine”, available at: http://essuir.sumdu.edu.ua/ bitstream/123456789/13907/1/14.pdf

10. Iнтернет-сервер офіційного сайту „РБК весь мир“  [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://top.rbc.ru/economics/07/08/2012/663519.shtml

Internet server of the RBK official cite “RBK Ves Mir” (2010), available at: http://top.rbc.ru/economics /07/08/2012/663519.shtml

11. Заєць Р.В. Науково-технічна й інноваційна політика у глобальному контексті та задачі її оновлення: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Алушта, 12-16 вересня 2011 року „Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки“ / Заєць Р.В. // Центр дослідження науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Творча Спілка НДО Криму – Сімферополь: „ИТ АРИАЛ“, 2011 – 506 с.

Zayets, R.V. (2011), “ Scientific-and-Technological Innovation Policy as a Whole and the Task on Its Renovation”, Proc. ofthe 16thInt. Scientific and Practical Conf. “Problemy ta perspektyvy innovatsiinoho rozvytku ekonomiky”, Alushta, September 12-16, 2011, National Academy of Science of Ukraine, “IT ARYAL”, Simferopol, Ukraine.

Files:
2014_1_bondar-podhurska
Date 2014-07-16 Filesize 186.22 KB Download 583

Відвідувачі

4658332
Сьогодні
За місяць
Всього
1586
121797
4658332

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №1 2014 Економіка та управління Науково-методичні аспекти інноваційного розвитку гірничодобувної промисловості в контексті сталого зростання