Дослідження впливу факторів внутрішнього середовища на трансакційні витрати машинобудівних підприємств

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Aвтори:

П.В. Круш, кандидат економічних наук, професор, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут“, завідувач кафедри економіки і підприємництва, м.Київ, Україна

І.В. Макалюк, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут“, аспірантка, асистент кафедри економіки і підприємництва, м.Київ, Україна

Реферат:

Мета.Визначення факторів внутрішнього середовища машинобудівних підприємств, що впливають на величину трансакційних витрат. Дослідження характеру зв’язку між величинами для забезпечення можливості виявлення резервів оптимізації трансакційних витрат машинобудівних підприємств.

Методика. У процесі дослідження використано методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, системного підходу – для визначення та характеристики факторів, що впливають на трансакційні витрати машинобудівних підприємств; виявлення внутрішніх резервів їх оптимізації; встановлення напрямів підвищення ефективності управління  трансакційними витратами; факторний аналіз, метод кореляційно-регресійного аналізу, метод групувань – для аналізу впливу факторів на трансакційні витрати; виявлення причинно-наслідкових зв'язків між залежною та незалежними змінними; оцінки тісноти та напряму зв’язків; статистичний, графічний, табличний аналіз, метод середніх і відносних величин – для вивчення, групування та наочного відображення емпіричних даних, що відбивають результати кореляційно-регресійного аналізу.

Результати. Визначено систему факторів внутрішнього середовища, що впливають на величину трансакційних витрат машинобудівних підприємств. На основі методів кореляційно-регресійного аналізу оцінено тісноту та напрям зв’язку між незалежними змінними (факторами) та залежною змінною (витратами). Досліджено показники змінюваності трансакційних витрат під впливом факторів у рамках множинної кореляції. Побудовано економіко-математичні моделі залежності трансакційних витрат від факторів впливу та оцінено їх адекватність і точність. Визначено резерви оптимізації трансакційних витрат машинобудівного підприємства.

Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у визначенні системи факторів внутрішнього середовища, що впливають на формування трансакційних витрат машинобудівних підприємств, та вивченні такого впливу на основі  моделювання залежності величини трансакційних витрат від показників обсягів діяльності, ефективності використання ресурсів та фінансової стійкості, що дало змогу визначити шляхи підвищення ефективності управління трансакційними витратами.

Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані для подальших наукових розробок у даному напрямі, а також у процесі практичної діяльності машинобудівних підприємств як складовий елемент формування системи управління витратами з метою підвищення ефективності їх виробничо-господарської діяльності

 

Список літератури / References:

 

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України: www.ukrstat.gov.ua

 

Official website of the State Statistics Committee of Ukraine, available at: www.ukrstat.gov.ua

 

2. Постанова Кабінету міністрів України „Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні“ № 389 від 2 лютого 2011 р.

 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the investment and innovation activity development program in Ukraine”, no. 389, dated February 2, 2011.

 

3. Зосименко Т.І. Індикатори трансакційних витрат у процесі трансформації економічної системи [Електронний ресурс] / Т.І. Зосименко // Ефективна економіка – Режим доступу: www.economy.nauka. com.ua / index.php  

 

Zosymenko, T.I. (2010), “Indicators of transaction costs in the process of transformation of the economic system”, Efektyvna ekonomika, available at:

 

www.economy.nauka.com.ua/index.php

 

4. Шепеленко О.В. Трансакционные издержки в переходной экономике: проблемы теории и практики: монография / Шепеленко О.В. // МОН Украины. Донецкий нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк, 2007. – 360 с.

 

Shepelenko, O.V. (2007), Transaktsionnyyeizderzhkivperekhodnoyekonomike: problemyteoriiipraktiki[Transaction Costs in the Transition Economy: Theoretical and Practical Problems], M. Tugan-Baranovsky Donetsk National University of Economy and Trade, Donetsk, Ukraine.

 

5. Серебряков А.Ф. Трансакционные издержки российского предприятия: факторы и измерение: автореф. диссертации на соиск. уч. степени канд. экон. наук: специальность  08.00.01 / А.Ф. Серебряков // Ростовский государственный университет путей сообщения. – Ростов-на-Дону, 2004. – 184 с.

Serebryakov, A.F. (2004), “Transaction costs of the Russian enterprise: factors and measurement”, Abstract of Cand. Sci. (Econ.) dissertation, Economics, Rostov State Transport University, Rostov, Russia.

Files:
2014_1_krush
Date 2014-07-16 Filesize 194 KB Download 703

Відвідувачі

4658432
Сьогодні
За місяць
Всього
1686
121897
4658432

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №1 2014 Економіка та управління Дослідження впливу факторів внутрішнього середовища на трансакційні витрати машинобудівних підприємств