Планування обсягів виробництва продукції на промисловому підприємстві з урахуванням її життєвого циклу

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Aвтори:

І.Б. Скворцов, доктор економічних наук, професор, Національний університет „Львівська політехніка“, Інститут економіки і менеджменту, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій, м.Львів, Україна

О.І. Гудзь, Національний університет „Львівська політехніка“, Інститут економіки і менеджменту, асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, м.Львів, Україна

Л.Р. Швед, Національний університет „Львівська політехніка“, Інститут економіки і менеджменту, аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій, м.Львів, Україна

Реферат:

Мета. Кількісний розрахунок та графічне зображення функції життєвого циклу продукції у сфері споживання з метою обґрунтування способів планування обсягів виробництва продукції на промисловому підприємстві в довготерміновому періоді.

Методика. У статті використовуються такі загальнонаукові методи дослідження як узагальнення, групування, системний аналіз. Також застосовано метод моделювання кількісного розрахунку функції життєвого циклу продукції в період споживання.

Результати. Запропоновані аналітичні вирази залежностей обсягів випуску продукції за етапами її життєвого циклу у сфері споживання. Розглянуто, як співвідношення терміну експлуатації продукції та період її виготовлення впливають на обсяги пропозиції продукції промислового підприємства в довготерміновому періоді.

Наукова новизна. Удосконалено способи планування обсягів виробництва продукції на промисловому підприємстві в довготерміновому періоді з використанням інформації щодо життєвого циклу продукції. При цьому акцент зроблено на кількісному розрахунку функції життєвого циклу продукції у сфері споживання, що базується на даних про термін експлуатації продукції та період  її виготовлення.

Практична значимість. Використання запропонованого методу розрахунку життєвого циклу продукції дасть змогу економістам промислових підприємств здійснювати планування обсягів виготовлення продукції в довготерміновому періоді.

 

Список літератури / References:

 

1. Багиев Г.Л. Жизненный цикл товаров [Электронный ресурс] / Г.Л. Багиев, А.А. Алексеев – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/read/m1/ 011. htm#.

 

Bagiyev, G.L. and Alekseyev, A.A. “The life cycle of products”, available at: http://www.marketing.spb.ru/ read/m1/011.htm# (accessed 2012).

 

2. Калюжна Т.В.Методичні засади інтенсифікації інноваційної діяльності підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.02 [Електронний ресурс] / Т.В. Калюжна // НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2006. – 19 с. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ktvidp.zip.

 

Kaliuzhna, T.V. (2006), “Methodological Foundations of the enterprises innovation activities intensification”, Abstract of Cand. Sci. (Econ.) Dissertation, Economics and Management of Scientific and Technical Progress, Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research of the National Academy of Science of Ukraine, Odessa, Ukraine.

 

3. Карпунь І.Н. Нововведення та інновації в системі нової економіки [Електронний ресурс] / І.Н. Карпунь – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2010_4/6.pdf.

 

Karpun, I.N. (2010), “Innovation and innovation in the new economy”, available at: http://www.nbuv.gov. ua/portal/soc_gum/prvse/2010_4/6.pdf (accessed 2011).

 

4. Козик В.В. Методика визначення оптимального моменту переходу на випуск інноваційного виду продукції / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11(125). – С. 286–291.

 

Kozyk, V.V. and Sydorov, Yu.I. (2011), “Method for determining the optimal moment of transition to production of innovative product type”, Aktualni problem ekonomiky, no. 11 (125), pp. 286291.

 

5. Козик В.В. Оптимізація життєвого циклу інноваційної продукції машинобудування та приладобудування / В.В. Козик, О.Л. Політанська // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 12. – С. 26–30.

 

Kozyk, V.V. and Politanska, O.L. (2008), “Optimization of life cycle of innovative engineering products and instrumentation”, Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 12, pp. 2630.

 

6. Радіщук Т.П. Динаміка попиту на ринку продукції автомобілебудування / Т.П. Радіщук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 218–222.

 

Radishchuk, T.P. (2012), “Dynamics of market demand for automotive products”, Innovatsiina ekonomika, no. 1, pp. 218222.

 

7. Янковий О.Г. Удосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування / О.Г. Янковий, О.Л. Гура // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1(91). – С. 229–238.

 

Yankovyi, O.H. and Hura, O.L. (2009), “Improvement of business planning by means of mathematical and statistical forecasting methods”, Aktualni problem ekonomiky, no. 1(91), pp. 229–238.

 

8. Цуканов О.В. Ідентифікація характерних точок на кривій життєвого циклу товарів через сплайн-апроксимацію / О.В. Цуканов, К.А. Черноморченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 2. – Т. 3. – С. 108–112.

 

Tsukanov, O.V. and Chernomorchenko, K.A. (2010), “Identification of characteristic points on the curve of productlife cycles through spline approximation”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, Vol. 3, no. 2, pp. 108–112.

 

9. Беспалюк Х.М. Управління інноваційною діяльністю підприємства на основі планування життєвих циклів товарів / Х.М. Беспалюк // Вісник Національного університету „Львівська політехніка“. – 2010. – № 690. – С. 188–195.

 

Bespaliuk, Kh.M. (2010), “Innovation management of a company based on life cycle planning”, Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika, no. 690, pp. 188–195.

 

10. Скворцов І.Б. Аналітичний розрахунок показників життєвого циклу товару для монопольного підприємства / І.Б. Скворцов, О.І. Гудзь // Вісник Національного університету „Львівська політехніка“. – 2008. – 611. – С. 20–25.

 

Skvortsov, I.B., Hudz, O.I. (2008), “Analytical calculation of the product life cycle for monopoly enterprises”, Visnyk Natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika”, no. 611, pp. 2025.

Files:
2013_6_skvortsov
Date 2014-07-21 Filesize 145.13 KB Download 724

Відвідувачі

4658458
Сьогодні
За місяць
Всього
1712
121923
4658458

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2013 Зміст №6 2013 Економіка та управління Планування обсягів виробництва продукції на промисловому підприємстві з урахуванням її життєвого циклу