Технологічна система суспільства та її структура

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

 Автори:

Ю.І. Пилипенко, доктор економічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», завідувач кафедри економічної теорії та основ підприємництва, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Обґрунтування сутності технологічної системи та з’ясування її функціональних взаємозв’язків з іншими структурними елементами суспільства.

Методика. Застосованоструктурно-функціональний метод при з’ясуванні внутрішньо-системних та зовнішньо-інструментальної функцій технологічної системи суспільства, наукової абстракції – при визначенні сутності технологічної системи суспільства, метод моделювання – при розробці її структури.

Результати. Доведено можливість виділення технологічної системи як відносно автономного структурного елементу суспільства та визначено її сутність як сукупність взаємопов’язаних і функціонально впорядкованих знань та вмінь суспільства, за допомогою яких здійснюється вплив на оточуюче середовище з метою пристосування до нього або його перетворення для досягнення наміченого соціального ефекту. Розроблено матрицю взаємозв’язку внутрішньо-системних функцій структурних елементів суспільства та, на основі виділення тих із них, що впливають на функціонування технологічної системи, побудовано її структурну модель.

Наукова новизна. Виокремлено технологічну систему як відносно автономний структурний елемент суспільства, розроблено матрицю взаємозв’язку внутрішньо-системних функцій структурних елементів суспільства. Запропоновано розглядати структуру будь-якої соціальної системи як сукупність взаємопов’язаних елементів (підсистем), склад яких включає в себе змістовне ядро свого саморозвитку та функціонально йому підпорядковані елементи всіх інших складових суспільства, побудовано модель технологічної системи.

Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані при розробці концепції реформування технологічної системи України на інноваційній основі. 

 

Список літератури / References: 
 
1. Философский словарь / [под ред. И.Т.Фролова]. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1996. – 590 с.
Frolov, T. (1996), Filosofskiy slovar [Philosophical Dictionary], Politizdat, Moscow, Russia.
 
2. Иноземцев В.Л. Современное пост-индустриальное общество: природа, противоречия, перспективы / В.Л. Иноземцев. – М.: “Логос”. – 2000. – 193 с.
Inozemtsev, V.L. (2000), Sovremennoe postindusyri-alnoe obshchestvo: priroda, protivorechiya, perspectivy [Modern Post-Industrial Society: Nature, Contradictions and Prospects], Logos, Moscow, Russia.
 
3. Мовсесян А. Современные тенденции становления информационного общества в мировой экономике и России / Мовсесян А.Г. // Общество и экономика. – 2001. – №6. – С. 32–46.
Movsesyan, A. (2001), “Recent trends of information society in the world and Russian economy”, Obshchestvo i ekonomika, no.6, pp. 32–46.
 
4. Дэвид П.А. Экономические основы общества знания / Дэвид П.А., Форэ Д. // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2003. – Том 1. – №1. – С. 29–55.
David, P.A. and Forey, J. (2003), “The economic foundations of the knowledge society”, The Economic Journal of Rostov State University, Volume 1, no.1, pp. 29–55.
 
5. Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знаниями, или История будущего / Т. Сакайя // Новая индустриальная волна на Западе: антология [под ред. В. Л. Иноземцева]. – М.: Academia, 1999. – 468 с.
Sakayya, T. (1999), Stoimost, sozdavaimaya znaniyami, ili Istoriya budushchego [The value created by knowledge, or the history of the future], Novaya industrialnaya volna na Zapade, Academia, Moscow, Russia.
 
6. Денискина Е.В. Эволюция факторов производства в экономической системе / Е.В. Денискина, И.Н. Сычева // Глобальные и региональные аспекты экономики: сб. докл. на междунар. науч. конф. / под ред. А.А. Стри-женко. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2001. – 246 с.
Deniskina, Ye.V. (2001), “Evolution of production factors in the economic system”, Proc. of the Int. Conf. “Global and regional aspects of the economy”, Altai State Technical University, Barrnaul, Russia. 
 
7. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В.Л. Иноземцев. – М.: ЗАО „Издательство „Экономика“, 2003. – 776 с.
Inozemtsev, V.L. (2003), Na rubege epokh. Ekonomicheskie tendentsii i ikh neekonomicheskie sledstviya [At the Turn of the Eras. Economic Trends and Their Non-Economic Consequences], Publishers “Ekonomika”, Moscow, Russia.
 
8. Шамхалов Ф. Государство и экономика. Власть и бизнес / Ф. Шамхалов. – М.: ЗАО „Издательство „Экономика“, 2005. – 714 с.
Shamkhalov, F. (2005), Gosudarstvo i ekonomika. Vlast i biznes [State and Economy. Government and Business], Publishers “Ekonomika”, Moscow, Russia.

 

Files:
2012_6_pylypenko
Date 2013-12-24 Filesize 444.75 KB Download 943

Tags: системний підхідструктурно-функціональний методструктура суспільстватехнологічна система суспільства

Попередні статті з поточного розділу: