Економічна оцінка ризиків можливих геомеханічних порушень денної поверхні в полях шахт Кривбасу

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

 Автори:

М.І. Ступнік, доктор технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Криворізький національний університет“, виконуючий обов’язки ректора, м. Кривий Ріг, Україна

О.В. Калініченко, кандидат економічних наук, Державний вищий навчальний заклад „Криворізький національний університет“, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, м. Кривий Ріг, Україна

В.О. Калініченко, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Криворізький національний університет“, декан гірничого факультету, м. Кривий Ріг, Україна

Реферат:

Мета. Метою дослідження є економічне оцінення ризиків збитків від геомеханічних порушень з урахуванням імовірності їх виникнення при моніторінгу значних територій денної поверхні в полях закритих та діючих шахт.

Методика. Для економічної оцінки ризиків використовують загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: метод критичного аналізу й узагальнення теоретичних досліджень; методи імітаційного моделювання економічних ризиків та аналіз ризику збитків від геомеханічних порушень; методи математичного, статистичного та графічного моделювання; економічний ризик-аналіз; метод системного підходу; метод економіко-математичного моделювання. Забезпечення оперативності й точності розрахунків здійснювалось на ЕОМ у редакторі Windows XP Professional, Excel 7.0 або в інтегральній системі комплексного статистичного аналізу й обробки даних у середовищі Windows „Statistica“.

Результати. Економічна оцінка ризика геомеханічних порушень з урахуванням імовірності їх виникнення при моніторінгу значних територій денної поверхні в полях закритих та діючих шахтдозволяє оперативно спрогнозувати та оцінити альтернативні ситуації розвитку в разі можливих геомеханічних порушень денної поверхні, обґрунтовано прийняти оптимальне рішення в умовах імовірності виникнення ризиків порушень, найбільш повно й ефективно реалізувати прийняте рішення шляхом оцінки можливих ризиків і їх прогнозованих наслідків.

Наукова новизна. Встановлено нові залежності прогнозованих економічних витрат Вjна ліквідацію наслідків геомеханічних порушень по j-м статтям витрат. Визначено дисперсію випадкової величини можливих економічних збитків Зі від математичного сподівання МС(З). Визначено середньоквадратичне відхилення випадкової величини можливих збитків.Прийняття оптимального рішення при економічній оцінці ризика геомеханічних порушень пропонується визначати за максимальним значенням оцінки критерію Байєса.

Практична значимість. Запропонована методика визначення економічних збитків від можливих геомеханічних порушень денної поверхні в полях закритих та діючих шахт з урахуванням імовірності виникнення геомеханічних порушень.

 

Список літератури / References: 
 
1. Калініченко О.В. Визначення економічних ризиків від порушень денної поверхні в результаті підземного видобутку руд / Калініченко О.В., Ступнік М.І., Ка-лініченко В.О. // Вісник Криворізького технічного університету : зб. наук. праць. – 2012. – № 96. – С. 329–333.
Kalinichenko, O.V., Stupnik, M.I. and Kalinichenko V.O. (2012), “Determination of economic risks from violations of original ground caused by underground production of ores”, Visnyk Kryvorizkoho tekhnichnoho universytetu, no.96, pp. 329–333.
 
2. Калініченко О.В. Визначення сутності поняття комплексної системи економічної оцінки геомеханічних ризиків / Калініченко О.В. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2010. – №3. – С. 100–102.
Kalinichenko, O.V. (2010), “Determination of essence of concept of the complex system of economic evaluation of geomechanical risks”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no.3, pp. 100–102.
 
3. Афанасьєв Є.В. Економіко-математичне моделювання ризику великих промислових підприємств з монопродуктовим виробництвом: [монографія] / Є.В. Афанасьєв // – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 234 с.
Afanasiev, Ye.V. (2005), Ekonomiko-matematychne modeliuvannia ryzyku velykykh promyslovykh pidpryiemstv z monoproduktovym vyrobnytstvom [Economic and Mathematical Modeling of Risk of Large Industrial Enterprises Produsing Single Product], monograph, Nauka i osvita, Dnipropetrovsk, Ukraine. 
 
4. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К.: ТОВ „Борисфен – М”, 1996. – 336 с.
Vitlinskiy, V.V. and Nakonechniy, S.I. (1996), Ryzyk u menedzhmenti [Risk in Management], LTD. “Borisfen–M”, Kyiv, Ukraine.
 
5. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: [навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц] / В.В. Вітлінський, П.І. Верчено. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
Vitlinskiy, V.V. and Verchenko, P.I. (2000), Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnym ryzykom [Analysis, Modelling and Management of Economic Risk], KNEU, Kyiv, Ukraine.
 
Files:
2012_6_stupnik
Date 2013-12-24 Filesize 356.79 KB Download 825
 
Tags: економічна оцінкаризикигеомеханічні порушенняденна поверхня

Наступні статті з поточного розділу: