Вплив фінансів домогосподарств україни на показники їх мобільності та соціально-економічного розвитку держави

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

С.В.Каламбет, д-р екон. наук, проф., Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, Україна, e-mail: Zolotaryova@ ukr.net

О.В.Золотарьова, канд. екон. наук, доц., Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, Україна, e-mail: Zolotaryova@ ukr.net

Ю.В.Півняк, канд. екон. наук, доц., Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, Україна, e-mail: Zolotaryova@ ukr.net

Abstract:

Мета. Ідентифікація впливу фінансів домогосподарств України на їх мобільність на ринку праці, соціально-економічні показники, показники бюджетно-податкового сектору та грошово-кредитного ринку.

Методика. У процесі дослідження використані наступні методи дослідження: системний підхід – для комплексного вивчення такого складного об›єкту як фінанси домогосподарств, як єдиної цілісної системи з урахуванням взаємозв’язків і взаємодії як між її внутрішніми елементами, так і поза її межами, зокрема, зв’язків з іншими елементами економічної системи України; табличний метод – для наочного викладення систематизованої інформації про досліджуваний об’єкт у цифровій формі та у певному порядку розміщення; метод групування – у процесі утворення однорідних груп показників (мобільності домогосподарств на ринку праці, соціально-економічних показників, показників бюджетно-податкового сектору й грошово-кредитного ринку) для об’єднання досліджуваних одиниць у часткові сукупності за суттєвими для них ознаками; кореляційний аналіз – для дослідження взаємозалежності обраних для аналізу показників (фінансів домогосподарств і виділених вищеназваних груп показників) і встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ними, а також наявності й характеру їх взаємного впливу; динамічний аналіз – для характеристики зміни (темпів приросту) обраних для аналізу показників і виявлення основних тенденцій та закономірностей їх розвитку; логічного узагальнення – при формулюванні висновків.

Результати. На основі деталізованого аналізу структури доходів і витрат домогосподарств було виявлено, що, по-перше, визначальним джерелом формування грошових доходів домогосподарств в Україні є оплата праці, по-друге, динаміка витрат домогосподарств демонструє, що відбувається зростання споживчого використання доходів, а їх структура, як і доходів, є неоптимальною, оскільки зависокою є частка витрат на продукти харчування та занизькою – на неспоживчі витрати; по-третє, спостерігається низький рівень мобільності домашніх господарств в Україні, ірраціональний характер поведінки, обмежений інвестиційний потенціал заощаджень. Доведено, що вплив динаміки обсягу й структури фінансів домогосподарств на обрані для аналізу показники (мобільності, соціально-економічні, бюджетно-податкового сектору та грошово-кредитного ринку) має місце, причому він є зворотнім щодо показників їх мобільності на ринку праці та індексу споживчих цін і прямим щодо інших представлених показників. Наявність, переважно, сильного та дуже сильного кореляційного зв’язку підтверджена, зокрема, соціально-економічними показниками, показниками бюджетно-податкового сектору й грошово-кредитного ринку. Запропоновані вектори державних перетворень у контексті вирішення окреслених питань, головними з яких виступають: активне залучення домогосподарств до інвестиційного процесу на основі зміцнення рівня довіри та гарантування їх прав, усебічне стимулювання й розвиток потенціалу самозайнятості та підприємництва; забезпечення зайнятості через оптимізацію регіональних ринків праці, збільшення інвестицій у сферу освіти та підвищення кваліфікації; створення умов для повернення кваліфікованих емігрантів до країни; цілісної системи з урахуванням взаємозв’язків і взаємодії як між її внутрішніми елементами, так і поза її межами, зокрема, зв’язків з іншими елементами економічної системи України; табличний метод – для наочного викладення систематизованої інформації про досліджуваний об’єкт у цифровій формі та у певному порядку розміщення; метод групування – у процесі утворення однорідних груп показників (мобільності домогосподарств на ринку праці, соціально-економічних показників, показників бюджетно-податкового сектору й грошово-кредитного ринку) для об’єднання досліджуваних одиниць у часткові сукупності за суттєвими для них ознаками; кореляційний аналіз – для дослідження взаємозалежності обраних для аналізу показників (фінансів домогосподарств і виділених вищеназваних груп показників) і встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ними, а також наявності й характеру їх взаємного впливу; динамічний аналіз – для характеристики зміни (темпів приросту) обраних для аналізу показників і виявлення основних тенденцій та закономірностей їх розвитку; логічного узагальнення – при формулюванні висновків.

Результати. На основі деталізованого аналізу структури доходів і витрат домогосподарств було виявлено, що, по-перше, визначальним джерелом формування грошових доходів домогосподарств в Україні є оплата праці, по-друге, динаміка витрат домогосподарств демонструє, що відбувається зростання споживчого використання доходів, а їх структура, як і доходів, є неоптимальною, оскільки зависокою є частка витрат на продукти харчування та занизькою – на неспоживчі витрати; по-третє, спостерігається низький рівень мобільності домашніх господарств в Україні, ірраціональний характер поведінки, обмежений інвестиційний потенціал заощаджень. Доведено, що вплив динаміки обсягу й структури фінансів домогосподарств на обрані для аналізу показники (мобільності, соціально-економічні, бюджетно-податкового сектору та грошово-кредитного ринку) має місце, причому він є зворотнім щодо показників їх мобільності на ринку праці та індексу споживчих цін і прямим щодо інших представлених показників. Наявність, переважно, сильного та дуже сильного кореляційного зв’язку підтверджена, зокрема, соціально-економічними показниками, показниками бюджетно-податкового сектору й грошово-кредитного ринку. Запропоновані вектори державних перетворень у контексті вирішення окреслених питань, головними з яких виступають: активне залучення домогосподарств до інвестиційного процесу на основі зміцнення рівня довіри та гарантування їх прав, усебічне стимулювання й розвиток потенціалу самозайнятості та підприємництва; забезпечення зайнятості через оптимізацію регіональних ринків праці, збільшення інвестицій у сферу освіти та підвищення кваліфікації; створення умов для повернення кваліфікованих емігрантів до країни; розробка національної та регіональних моделей вирівнювання й деполяризації умов зайнятості різних категорій працівників, видів економічної діяльності за умов забезпечення їх необхідною організаційно-фінансовою підтримкою та згоди сторін соціального діалогу й громадських структур; узгодження загальної державної політики доходів та політики щодо регулювання розміру й виплат заробітної плати, її диференціація за сферами зайнятості та територіями.

Наукова новизна. Доповнені теоретичні уявлення, по-перше, щодо розуміння сутності фінансів домогосподарств, визначена специфічна відмінність фінансів домогосподарств від державних фінансів та фінансів підприємств, що полягає в методах формування доходів і фінансових ресурсів, а також у напрямах і структурі їх витрачання та зберігання. По-друге, щодо розуміння мобільності домогосподарств, яку запропоновано трактувати як трансформацію професійних, соціальних і географічних позицій членів домогосподарств, що відбувається внаслідок реагування на внутрішню мотивацію та регулюючий вплив інституційного середовища через вибір конкретних форм і напрямів мобільності. Дістало подальшого розвитку обґрунтування положення щодо необхідності зміни акцентів у системі державного регулювання від практики загальної соціальної підтримки соціально вразливих верств населення на механізми стимулювання мобільності населення. Запропоноване використання певного складу показників, що дозволяють за результатами кореляційного аналізу з’ясувати вплив фінансів домогосподарств на характеристики їх мобільності та тенденції соціально-економічного розвитку раїни.

Практична значимість. Урахування органами державної влади висвітлених у статті висновків та рекомендацій сприятиме підвищенню темпів економічного зростання в Україні, що потребує негайних змін у системі регулювання фінансів домогосподарств із пріоритетом не на підтримці соціально вразливих верств населення, а на механізмі стимулювання економічної діяльності й мобільності домогосподарств.

References/Список літератури

1. Fedosov, V.M., 2012. Current scientific study of households’ finances. Finance of Ukraine, No. 11, pp. 87–91.

Федосов В.М. Актуальне наукове дослідження фінансів домогосподарств / В.М.Федосов // Фінанси України. – 2012. – № 11. – С. 87–91.

2. Yuriy, S.I. and Kizima, T.O., 2008. Households’ finances: theoretical approaches to the interpretation of the essence. Finance of Ukraine, No. 8, pp. 3–10.

Юрій С.І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності / С.І.Юрій, Т.О.Кізіма // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 3–10.

3. Kalambet, S.V., 2015. Households’ finances as a category. Scientific journal of Kherson State University, Series: Economic Sciences, No. 13, pp. 62–77.

Каламбет С.В. Фінанси домогосподарств як категорія / С.В.Каламбет // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Економічні науки‟. – 2015. – № 13. – С. 62–77.

4. Kizima, T.O., 2010. Finansy domohospodarstv: suchasna paradyhma ta dominanty rozvytku [Households’ finances: modern paradigm and the dominant development]. Kyiv: Znannia.

Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку / Кізима Т.О. – К.: Знання, 2010. – 431 с.

5. The official website of the State Statistics Service of Ukraine, [Online], available at: http://ukrstat.gov.ua/ (accessed January 19, 2015).

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

6. Belozerov, S.A., 2006. Finansy domashnego hoziaistva: investitsionnyi aspekt [Household’s finances: investment aspect]. St. Petersburg: Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta.

Белозеров С.А. Финансы домашнего хозяйства: инвестиционный аспект / Белозеров С.А. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 194 с.

7. Mykhailik, O.M. and Shcherbyna, O.V., 2015. The effectiveness of money market balance: the theoretical approaches and practical realities, Hlobal’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky, No. 4, pp. 861–866.

Михайлик О.М. Ефективність збалансування грошового ринку: теоретичні підходи та практичній реалії / О.М.Михайлик, О.В.Щербина // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 861–866.

8. Kupalova, H.I., 2008. Teoriia ekonomichnoho analizu [Theory of economic analysis]. Kyiv: Znannia.

Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу / Купалова Г.І. – К.: Знання, 2008. – 639 с.

9. Balakirieva, O.M. and Nour, A.M., 2012. The relationship of economic inequality, social exclusion and social mobility. Economy of Ukraine, No. 8, pp. 86–95.

Балакірєва О.М. Взаємозв’язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності / О.М.Балакірєва, А.М.Ноур // Економіка України. – 2012. – № 8. – С. 86–95.

10. Ambrazhei, O.A., 2014. State regulation of labour markets and educational services as a factor in economic development. Formation of market economy in Ukraine, No. 4, pp. 498–505.

Амбражей О.А. Державне регулювання ринків праці й освітніх послуг як чинник економічного розвитку / О.А.Амбражей // Формування ринкової економіки. – 2014. – № 31. – С. 498–505.

11. Zviahilskyi, Yu.L., 2013. Salary level – an indicator of the efficiency program of economic reforms’, Economy of Ukraine, No. 9, pp. 73–84.

Звягільський Ю.Л. Рівень заробітної плати – індикатор ефективності програми економічних реформ / Ю.Л.Звягільський // Економіка України. – 2013. – № 9. – С. 73–84.

Files:
04_2016_Kalambet
Date 2016-09-26 Filesize 294.41 KB Download 662

Відвідувачі

4656703
Сьогодні
За місяць
Всього
2251
120168
4656703

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2016 Зміст №4 2016 Економіка та управління Вплив фінансів домогосподарств україни на показники їх мобільності та соціально-економічного розвитку держави