Удосконалення програми професійної магістерської підготовки інженерів-екологів

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Ю.С. Голік, кандидат технічних наук, професор, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, завідувач кафедри прикладної екології та природокористування, м. Полтава, Україна.

О.Е. Ілляш, кандидат технічних наук, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, доцент кафедри прикладної екології та природокористування, м. Полтава, Україна.

Реферат:

Мета. Теоретико-методологічне обґрунтування ключових напрямів удосконалення програм професійної магістерської підготовки інженерів-екологів у контексті реформування системи вищої освіти в Україні та завдань сталого розвитку її регіонів.

Методика. Теоретичною основою дослідження слугували фундаментальні положення теорії навчання та концепції вищої освіти, завдання нової політики України в галузі вищої екологічної освіти, праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань підвищення якості системи освіти магістерського рівня, результати узагальнення українського досвіду щодо створення галузевих стандартів професійної освіти для екологічних спеціальностей.

Результати. Доведено необхідність системно-синергетичного підходу, відповідно до якого магістерська навчальна програма розглядається як гнучка й динамічна сукупність взаємопов’язаних дисциплін, що повинна відповідати мінливим ринковим потребам і сучасним завданням розвитку держави; що зміст і структура магістерської програми повинні бути адаптовані та збалансовані з мінливими потребами ринку праці та специфічними завданнями зі сталого розвитку певного регіону, ураховуючи існуючу наукову базу, досвід і навчальний профіль конкретного університету.

На основі аналізу сучасних поглядів на місію вищих навчальних закладів і стратегічних завдань реформування вищої освіти в Україні показано, що магістерська програма з професійної освіти екологів повинна бути більш гнучкою та ефективною, тобто сприяти переходу всього процесу вищої екологічної освіти на нову модель, яка буде пов’язувати, розвивати та вдосконалювати всі складові процесу вищої професійної освіти в інтересах сталого розвитку окремих населених пунктів і регіонів.

Наукова новизна. На відміну від існуючих підходів, методика, що запропонована, спирається на принципи міждисциплінарного підходу, посилення варіативної частини програми, поглиблення профілювання й пріоритезація дослідницької практики, що забезпечує комплексність і динамічність розвитку магістерських програм з фахової освіти, зокрема для екологічних спеціальностей.

Практична значимість. Реалізація пропозицій буде сприяти підвищенню відповідності кваліфікаційного рівня випускників інженерів-екологів поточним потребам ринку праці в контексті сталого розвитку конкретних регіонів. 

Список літератури / References:

1. Концепція екологічної освіти в Україні // Екологічний вісник.– 2002. – № 3–4. – С. 15–19.

The concept of environmental education in Ukraine (2002), Екolohichnyi Visnyk, no.3–4, pp. 15–19.

2. Шофолов Д.Л. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування: монографія / Шолофов Д.Л. – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 238 с.

Shofolov, D.L. (2013), Upravlinnia pidhotovkoiy maibutnikh ekolohiv do sbalansovannoho pryrodokorystuvannia [Management Preparation of Future Environmentalists to Balanced Nature Management], Monograph, Grin D.S., Kherson, Ukraine.

3. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В.С. Журавський, М.З. Згуровський. – Київ: Політехніка, 2003. – 200 с.

Zhuravskyi, V.S. and Zghurobskyi, M.Z. (2003), Bolonskyi protsess: holovni pryntsypy vkhodzhennia v Yevropeyskyi prostir vyshchoi osvity [Bologna Process: Main Principles of Entering the European Space of Higher Education], Poklitekhnika, Kiev, Ukraine.

4. Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку / Клименко М.О., Боголюбов В.М., Клименко Л.В., Брежицька О.А. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 233 с.

Klimenko, M.O., Bogolyubov, V.M., Klimenko, L.V., Brezhytska, О.А. (2013), Praktykum z rozrobky stratehii mistsevoho staloho rozvytku [Practical Work Concerning Development of Strategies of Local Sustainable Development], Oldi-plyus, Kherson, Ukraine.

5. Голік Ю.С. Інженерна підготовка екологів – одна з базових складових освіти для сталого розвитку: міжнародна науково-практична конференція “Соціально-екологічні проблеми переходу до сталого розвитку: реалії та перспективи XXI століття” / Ю.С. Голік, О.Е. Ілляш, О.В. Степова Ялта, 2013. – С. 123–128.

Golik, Yu.S., Illiash, O.E. and Stepova, O.V. (2013), Engineering preparation of environmentalists – one of base constituents of education for steady development”, International conferenceSocial and environmental problems of transition to sustainable development: realities and perspectives of the XXI century, Yalta, pp. 123–128.

6. Галузевий стандарт вищої освіти напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” // Одеськ. Держ. Екологічний Університет – Одеса: ТЕС, 2012. – 116 с.

Industry standard of higher education (2012), On 6.040106 Ecology, Environmental Protection and Sustainable Use of Natural Resources”, Odessa State Environmental University, Odessa, Ukraine.

7. Закон України “Про вищу освіту” (від 01.07.14 р. № 1556-VII) // Газета “Голос України” від 06.08.14 р. № 148.

Law of Ukraine “On Higher Education”, dated July 1, 2014, No. 1556-VII, The newspaper “Holos Ukrainy”, no. 148, August 6, 2014.

8. Галузевий стандарт вищої освіти напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” за спеціальністю 8.04010602 “Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)” Полтава: Полтавський літератор, 2013. – 123 с.

Industry standard of higher education (2013), On 6.040106 “Ecology, Environmental Protection and Sustainable Use of Natural Resources” for the specialty 8.04010602 “Applied Ecology and Balanced Use of Natural Resources (by Industries)”, Poltavskii Literator, Poltava, Ukraine.

Files:
2015_04_holik
Date 2015-11-03 Filesize 415.03 KB Download 700

Відвідувачі

4658450
Сьогодні
За місяць
Всього
1704
121915
4658450

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2015 Зміст №4 2015 Економіка та управління Управління сталим розвитком в умовах перехідної економіки Удосконалення програми професійної магістерської підготовки інженерів-екологів