Концептуальні засади та об'єктивна необхідність фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів країни

Рейтинг користувача:  / 3
ГіршийКращий 

Автори:

І.М. Вахович, доктор економічних наук, професор, Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри фінансів, проректор з науково-педагогічної роботи, м.Луцьк, Україна

І.М. Камінська, кандидат економічних наук, доцент, Луцький національний технічний університет, доцент кафедри економіки та підприємництва, м.Луцьк, Україна

І.В. Ропотан, Луцький національний технічний університет, здобувач, м.Луцьк, Україна

Реферат:

МетаРозробити концептуальні засади фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів країни, а також обґрунтувати її об’єктивну необхідність.

Методика. Методологічною базою дослідження слугували напрацювання економічної та фінансової науки щодо вивчення міжбюджетних відносин, бюджетного вирівнювання, фінансового механізму, державного регулювання регіонального розвитку. З метою розробки концептуальних засад фінансової конвергенції сталого розвитку регіону в роботі використано системний підхід, що враховує динамічну функціональну залежність між станом цілого та розвитком і збалансованістю його складових елементів, та сукупністю методів, які забезпечують його реалізацію, а саме: логічного узагальнення, аналізу, порівняння, дедукції та індукції.

Результати: На основі проведеного теоретичного аналізу економічної сутності фінансової конвергенції, узагальнення та систематизації підходів науковців, удосконалено трактування фінансової конвергенції з позицій сталого розвитку регіонів країни. Визначено об’єктивні причини, що зумовлюють необхідність фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів України.

Наукова новизна. Удосконалено концептуальні засади фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів країни, які, на відміну від існуючих, передбачають її розгляд як регулятивно-стимулюючого процесу зближення рівнів фінансового забезпечення соціального, економічного та екологічного розвитку регіонів країни, що гарантуватиме цілісність держави та рівність фінансових умов проживання в усіх її регіонах.

Практична значимість. Формуванняконцептуальних засад фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів країни є вихідною умовою встановлення методики її діагностики, визначення механізмів та інструментарію її забезпечення, на основі яких досягається рівність доступу до суспільних благ і послуг, усунення бюджетних викривлень, стабільність місцевих бюджетів, коригування дефіциту фінансових ресурсів регіону, підвищення інвестиційної привабливості регіону, покращення доступу до внутрішніх фінансових ресурсів тощо.

Список літератури / References:

1. Балдич Н.І. Державна політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. наук  з держ. управл. : спец. 25.00.02 „Механізми державного управління“ / Балдич Н.І. – К., 2005. – 16 с.

Baldych, N.I. (2005), “The state policy of financial equalizing local budgets”, Abstract of Cand. Sci. (Public Management) dissertation, specialty 25.00.02 Public Administration, The National Academy for Public Administration, under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

2. Заброцька О.В. Фінансове вирівнювання як фактор забезпечення локальної безпеки України/ О.В. Заброцька// Науковий вісник Львівського державного  університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 1–9.

Zabrotska, O.V. (2009), “Financial equalizing as a Factor of local security of Ukraine”, Naukovyi Visnyk Lvivskogo Derzhavnogo Universytetu Vnutrishnikh Sprav, no. 2, pp. 1–9.

3. Криворотько Ю.В. Финансовое выравнивание на постсоветском пространстве: гармония или разобщённость? / Ю.В. Криворотько // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2010. – № 1(61). – С. 23–31.

Kryvorotko, Yu.V. (2010), “Financial equalizing in the former Soviet space: the harmony or disunity?”,Izvestiia Sankt-Peterburgskogo Univiersiteta Economiki i Finansov, no. 1(61), pp. 23–31, (accessed January 2, 2014).

4. Лексин В.Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. – М.: Либроком, 2012. – 368 с.

Leksin, V.N. and Shvetsov A.N. (2012), Gosudarstvo i region: teoria i praktika regulirovania territorialnogo razvitiia [State and Regions: Theory and Practice of State Regulation of Territorial Development], Librokom, Moscow, Russia.

5. Морозова О. Современные тенденции развития межбюджетных отношений в ФРГ [Электронный ресурс] / О. Морозова  // Международная жизнь. – 2013. – № 6. – Режим доступа: http://interaffairs.ru/author. php?n= arpg &pg=891#.

Morozova, O. (2013), “Modern trends in intergovernmental relations in Germany”, Mezhdunarodnaya Zhyzn, no. 6, available at: http://interaffairs.ru/author.php?n =arpg&pg=891# (accessed January 2, 2014).

6. Найденова Т.А. Бюджетное выравнивание как инструмент реализации бюджетной политики северных территорий [Электронный ресурс] / Т.А. Найденова // Корпоративное управление и инновационное развитие Севера: Вестник Научно-исследовательського центра корпоративного права, управления  и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2012. – № 3. – Режим доступа: http://vestnik-ku.ru/2012/2012-3/9/9.htm.

Naidenova, T.A. (2012), “Budget alignment as an instrument of fiscal policy of northern territories”, Korporativnoye Upravleniye i Innovatsionnoye Razvitiye Severa: Vestnik Nauchno-Issledovatelskogo Tsentra Korporativnogo Prava, Upravlieniya I Venchurnogo Investirovaniya Syktyvkarskogo Gosudarstvennogo Universiteta, no. 3, available at: http://vestnik-ku.ru/2012/2012-3/9/9.htm (accessed January 2, 2014).

7. Наркізов М.М. Інститут фінансового вирівнювання як інструмент державного регулювання розвитку регіонів/ М. М. Наркізов// Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2010. – № 31. – С. 194–197.

Narkizov, M.M. (2010), “Institute for financial compensation as an instrument of state regulation of regional development”, Visnyk Ekonomiky Transportu Ta Promyslovosti, no. 31, pp. 194–197.

8. Пенюгалова А.В. Горизонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание как механизмы обеспечения сбалансированости местных бюджетов [Электронный ресурс] / А.В. Пенюгалова, Т.Е. Кочесокова // Научный журнал КубГАУ. – 2010. – № 63(09). – Режим доступа :  http://ej.kubagro.ru/2010/09/pdf/17.pdf.

Penyugalova, A.V. and Kochesokova, T.Ye. (2010), “The horizontal and vertical alignment of the budget as a mechanism to ensure the balance of local budgets”, Nauchny Zhurnal KubGAU, no.63(09), available at: http://ej. kubagro.ru/2010/09/pdf/17.pdf (accessed January 2, 2014).

9. Сагайдак І.В. Сутність і стан фінансового вирівнювання у бюджетній системі України/ І.В. Сагайдак// Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 172–180.

Sahaidak, I.V. (2013), “Content and condition of financial compensation in the budget system of Ukraine”, Ekonomichnyi Prostir, no. 75, pp. 172–180.

10. Synchro-mining: цивілізоване вирішення проблеми сталого функціонування гірничодобувних регіонів/ Г.Г. Півняк, П.І. Пілов, М.С. Пашкевич, Д.О. Шашенко// Науковий вісник НГУ. – 2012. – № 3. – С. 131–138.

Pivniak, H.H., Pilov, P.I., Pashkevych, M.S. and Shashenko, D.O. (2012), “Synchro-mining: civilized solution of problems of mining region’s sustainable operation”, Naukovyi Visnyk  Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no. 3, pp. 131–138.

 

Files:
2015_1_vakhovych
Date 2015-03-27 Filesize 436.61 KB Download 786

Відвідувачі

4665396
Сьогодні
За місяць
Всього
1376
1376
4665396

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2015 Зміст №1 2015 Економіка та управління Концептуальні засади та об'єктивна необхідність фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів країни