Структура навчальних програм при формуванні складних компетентностей

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

І.В. Гонтарева, доктор економічних наук,  доцент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, м.Харків, Україна

Реферат:

Мета. Логіка формування предметно-діяльнісної структури змісту навчальних програм, зокрема, оцінка ефективності розвитку підприємства.

Методи. У процесі дослідження використано комплексний підхід до формування моделі предметно-діяльнісної структури, що дозволив інтегрувати зміст навчальної програми та інтерактивні методи навчання для формування складних компетентностей студентів економічних спеціальностей, необхідних у сучасних умовах.

Результати. Визначена залежність між професійними завданнями та структурою навчальних програм. Розкрито зміст складних компетентностей при вирішенні завдання щодо оцінки ефективності розвитку підприємства. Запропоновано модель предметно-діяльнісної структури змісту навчальних програм, в якій поєднано зміст певної дисципліни зі змістом компетентностей, що засвоюються студентами при вивчені цих дисциплін, і включені до різних форм навчальної та практичної діяльності. Доведено, що для підвищення рівня компетентності студентів обов’язковим є застосування тренінгів з використанням групових дискусій та інтерактивних методів.  

Наукова новизна. Полягає в обґрунтуванні та розробцімоделі предметно-діяльнісної структури змісту навчальної програми, що дозволяє вирішити протиріччя між діяльнісним визначенням цілей освіти та предметним структуруванням його змісту.  Ця модель ґрунтується на предметному та діяльнісному принципах. Запропоновано для формування складної компетентності студентів з оцінки ефективності розвитку підприємства застосовувати базові теоретичні закономірності: системного підходу як загальнонаукової методології; економічної теорії, зокрема, оцінки стану господарюючих суб’єктів; теорії менеджменту в межах оцінки рівня організації виробничих процесів; кваліметрії – для оцінки якості об’єктів різноманітної природи; інформатики – у процесі оцінки кількості та цінності інформації.

Практична значимість. Застосування розробленої структури змісту навчальних програм та її зв'язок з необхідними у практичній діяльності складними компетентностями, зокрема, щодо оцінки ефективності розвитку підприємства, призводить до системних змін у процесі професійної підготовки економістів та дає можливість випускникам ВНЗ вирішувати складні професійні завдання на конкретному робочому місці.

Список літератури / References:

1. Пономаренко В.С. Проблемы подготовки компетентных экономистов и менеджеров в Украине: монография / Пономаренко В.С. – Харьков: ИД „ИНЖЭК“, 2012. – 352 с.

Ponomarenko, V.S. (2012), Problems of training of competent economists and managers in Ukraine”, ID “INZHEK”, Kharkiv, Ukraine.

2. Гидрович С.Р. Компетентностный подход к формированию основных образовательных программ третьего поколения / Гидрович С.Р., Егорова И.И., Курочкина А.Ю. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 107 с.

Gidrovich, S.R., Egorova, I.I. and Kurochkina, A.Yu. (2010), Kompetentnostny podkhod k formirovaniyu osnovnykh obrazovatelnykh programm tretеgo pokoleniya[Competence Approach to the Formation of Basic Educational Programs of the Third Generation],  SPbGUEF, St.-Petersburg, Russia.

3. Методические рекомендации по разработке и реализации на основе деятельностно-комптентностного подхода образовательных программ ВПО, ориентированных на ФГОС третьего поколения / [Афанасьева Т.П., Караваева Е.В., Канукоева А.Ш. и др.] – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 96 с.

Afanasyeva, T.P., Karavayeva, Ye.V., Kanukoyeva, A.Sh., Lazarev, V.S. and Nemova, T.V. (2007), Metodicheskie rekomendatsii po razrabotke i realizatsii na osnove deyatelnostno-komptentnostnogo podkhoda obrazovatelnykh programm VPO, orientirovannykh na FGOS tretego pokoleniya [Guidelines for Developing and Implementing an Activity-Competence Approach Educational Programs VPO Oriented GEF Third Generation], MSU, Moscow, Russia.

4. Андрейчиков А.В. Интеллектуальные информационные системы/ Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. – М.:Финансыи статистика, 2004. – 424 с.

Andreychikov, A.V. and Andreychikova, O.N. (2004), Intellektualnye informatsionnye sistemy [Intellectual Information Systems], Finansy i Statistika, Moscow, Russia.

5. Інноваційні методи навчання менеджерів: збірник методичних матеріалів / Под ред. А.Л. Ковальчук. – К.: Логос, 2005. – 160 с.

Kovalchuk, A.L. (2005), Innovatsini metody navchannia menedzheriv [Innovative Methods of Teaching Managers], Logos, Kiev, Ukraine.

6. Гонтарева И. В. Системная эффективность предприятия: сущность, факторы, структура / Гонтарева И.В., Нижегородцев Р.М. – Москва-Киров:ВСЭИ, 2012. – 152 с.

Gontareva, I.V. and Nizhegorodtsev, R. M. (2012), Sistemnaya effektivnost predpriyatiya: sushchnost, faktory, struktura [System Efficiency of an Enterprise: Essence, Factors, Structure], VSEI, Moscow, Kirov, Russia.

7. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress / Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi. – Режимдоступа: http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/ rapport_ anglais.pdf

Stiglitz, J.E., Sen, A. and Fitoussi, J.-P. (2009), “Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress”, available at: http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_ anglais.pdf (accessed January 7, 2014).

8. Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении / Г.А. Саймон // Вехи экономической мысли: Теория фирмы; Под ред. В.М. Гальперина. –2000. – Т.2.– С. 54–72.

Simon, Herbert A. (2000), “Theories of Decision-Making in Economics and Behavioral Science”, Ekonomicheskaia shkola, St.-Petersburg, Russia.

 

Files:
2015_1_gontareva
Date 2015-03-27 Filesize 395.68 KB Download 681

Tags: компетентнісний підхіддіяльнісний підхіднавчальна програмапрофесійні завданнякомпетентностітренінг

Наступні статті з поточного розділу:

Попередні статті з поточного розділу: