Synchro-mining: цивілізоване вирішення проблеми сталого функціонування гірничодобувних регіонів

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

Г.Г. Півняк, доктор технічних наук, академік НАН України, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, ректор, м. Дніпропетровськ, Україна

П.І. Пілов, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, проректор, м. Дніпропетровськ, Україна

М.С. Пашкевич, кандидат економічних наук, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри економіки підприємства, м. Дніпропетровськ, Україна

Д.О. Шашенко, кандидат технічних наук, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри адміністративного та господарського права, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Розробка нової концепції регулювання розвитку гірничодобувних регіонів України на основі стратегічного управління діяльністю гірничодобувних підприємств. Обґрунтування інтегрованого механізму реалізації розробленої концепції.

Методи. Теоретичну та методологічну основу дослідження складають концептуальні положення теорій: регіонального розвитку, управління гірничодобувним підприємством, систем, інновацій, праці вітчизняних та зарубіжних учених з питань реструктуризації гірничодобувної галузі, вирішення проблем депресивних регіонів, впровадження природоохоронних заходів після завершення ведення гірничих робіт, законодавчі акти Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України. У роботі також використано загальнонаукові методи дослідження процесів та явищ, а саме: гносеологічного аналізу – для визначення параметрів і характеристик різних систем управління життєвим циклом гірничодобувного підприємства; системного підходу – для дослідження взаємозв’язків процесів та явищ під час розробки концепції synchro-mining та обґрунтування механізмів її реалізації; порівняльного аналізу – для визначення відмінностей між концептуальними підходами стратегічного управління гірничодобувним підприємством. Фактологічною основою дослідження стали первинні дані по результатах діяльності гірничодобувних підприємств Дніпровсько-Донецького регіону та результати проведення реструктуризації вугільної галузі України.

Результати. Доведено, що рівень ефективності, а також термін діяльності гірничодобувного підприємства залежить від запасів корисних копалин та умов їх видобутку тільки частково. Доведено, що значну долю рентабельності можуть складати бізнес-проекти інших економічних напрямів, впроваджені з використанням ресурсної бази гірничодобувного підприємства. Тому стратегічне управління таким підприємством, з метою забезпечення сталого функціонування прилеглої території, повинно ґрунтуватися на засадах диверсифікації економічної діяльності. Обґрунтовано, що з наближенням життєвого циклу гірничодобувного підприємства до стадії припинення видобутку корисних копалин, рентабельність основного виду діяльності знижується, а сукупна рентабельність синхронно діючих інших видів діяльності залишається незмінною або збільшується за рахунок нових проектів, реалізація яких була неможливою при активній основній діяльності.

Наукова новизна. Уперше запропоновано нову цілісну концепцію сталого функціонування гірничодобувних територій та стратегічного розвитку гірничодобувних підприємств, що отримала умовну назву synchro-mining. Удосконалено науково-методичний підхід до вибору механізму регулювання розвитку моноструктурної гірничодобувної території на основі інтеграції інтересів влади, бізнесу та науки.

Практична значимість. Концепція synchro-mining ґрунтується на комплексі реальних інноваційних технологій, що вже сьогодні можуть бути впроваджені на діючих гірничодобувних підприємствах. Також запропонована концепція спирається на систему управління диверсифікацією діяльності підприємства та комплексну економіко-математичну модель, що може бути використана для розрахунку оптимальних обсягів інвестицій, терміну окупності, порядку впровадження існуючих проектів з урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів. На основі запропонованої концепції може бути скорегована регіональна політика просторового розвитку територій.

Список літератури / References:

1. Post-mining: технологический аспект решения проблемы / Пивняк Г.Г., Шашенко А.Н., Пилов П.И., Пашкевич М.С. / Труды международного симпозиума „Неделя горняка - 2012“: Сборник статей. Отдельный выпуск Горного Информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) Mining Informational and Analytical Bulletin (scientific and technical journal). – М.: Горная книга. – 2012. – № ОВ1. – 632с. (С. 20–31)
Pivnyak, G.G., Shashenko, A.N., Pilov, P.I. and Pashkevich, M.S. (2012), “Post-mining: Technological aspect of problem solution”, Trudy mezhdunarodnogo simpoziuma “Nedelya gornyaka – 2012”: Sbornik statey. Special issue Gornyi Informatsionno-analiticheskiy byulleten [Mining Informational and Analytical Bulletin (scientific and technical journal)]. No. ОВ 1, pp. 20–31.

2. Стоянова И.А. Оценка вероятности возникновения эколого-экономических ущербов в результате ликвидации шахт в зонах их массового закрытия / Стоянова И.А. / Труды международного симпозиума „Неделя горняка - 2012“: Сборник статей. Отдельный выпуск Горного Информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) Mining Informational and Analytical Bulletin (scientific and technical journal). – М.: Горная книга. – 2012. – № ОВ1. – 632с. (С. 214–227)
Stoyanova, I.A. (2012), “Estimation of probability of occurrence of ecological and economic damage resulting from the elimination of mines in areas of their large-scale closure”, Trudy mezhdunarodnogo simpoziuma “Nedelya gornyaka – 2012”: Sbornik statey. Special issue Gornyi Informatsionno-analiticheskiy byulleten [Mining Informational and Analytical Bulletin (scientific and technical journal)], No. ОВ 1, pp. 214–227.

3. Батугин А.С. Вопросы геодинамической и экологической безопасности при ликвидации горных предприятий / А.С. Батугин, Ю.В. Каплунов, И.М. Батугина / Труды международного симпозиума „Неделя горняка - 2012“: Сборник статей. Отдельный выпуск Горного Информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) Mining Informational and analitical bulletin (scientific and technical journal). – М.: Горная книга. – 2012. – № ОВ1. – 632с. (С.266-271)
Batugin, A.S., Kaplunov, J.V. and Batugina, I.M. (2012), “Questions of geodynamic and environmental safety in the elimination of mines”, Trudy mezhdunarodnogo simpoziuma “Nedelya gornyaka – 2012”: Sbornik statey. Special issue Gornyi Informatsionno-analiticheskiy byulleten [Mining Informational and Analytical Bulletin (scientific and technical journal)], no.ОВ 1, pp. 266–271.

4. Использование имитационных моделей при прогнозировании социально-экономических последствий реструктуризации отрасли / Д.Л. Андрианов, А.Б. Гелев, Н.Б. Ярушкин, Н.В. Ширай. // Уголь. – 1999. – №6. – С. 35–37.
Andrianov, D.L., Gelev, A.B., Jarushkin, N.B. and Shiray, N.V. (1999), „The use of simulation models in forecasting socio-economic impact of industry restructuring“, Ugol, no.6, pp. 35–37.

5. Бородин В.И. Эффективное вторичное использование отработанных горных выработок шахт / Бородин В.И. // Уголь. – 1999. – № 7. – С. 22–24.
Borodin, V.I. (1999), „Efficient recycling of used mining pits“, Ugol, no.7, pp. 22–24.

6. Дутка С. Агроенергетична рекультивація порушених земель як середовище підприємницької інноваційної діяльності / Дутка С. // Всеукраїнський науково-виробничий журнал „Інноваційна економіка“ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/inek/2010_1/237.pdf
Dutka, S. „Agricultural and energy recultivation of disturbed lands as the environment for business innovation“, available at: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/inek/2010_1/237.pdf (accessed March 11, 2012).

7. Решение геоэкологических и социальных проблем во время эксплуатации и закрытия угольных шахт / [Янукович В.Ф., Азаров Н.Я., Анциферов А.В. и др.] – Донецк: ТОВ „Алан“, 2002.– 480с.
Yanukovich, V.F., Azarov, N.Ya. and Antsiferov, A.V. (2002), Resheniye geoekologicheskikh i sotsialnykh problem vo vremya ekspluatatsii i zakrytiya ugolnykh shakht [The Solution of Geo-Ecological and Social Problems During the Operation and Closure of Coal Mines], Alan, Donetsk, Ukraine.

8. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про стимулювання розвитку регіонів“ щодо розширення груп територій, які визнаються депресивними, та надання їм такого статусу“ вiд 21.04.2011 №3275-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3275-17
Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine “On Stimulation of Regional Development” on the extension of group of territories that are recognized as depressed ones, and providing them with relevant status” from 21.04.2011 No 3275-VI, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 3275-17 (accessed March 11, 2012).

9. Научные основы рационального природопользования при открытой разработке месторождений. / Пивняк Г.Г., Гуменик И.Л., Дребенштедт К., Панасенко А.И. – Днепропетровск: НГУ, 2011. – 568 с.
Pivnyak, G.G., Gumenik, I.L., Drebenshtedt, K. and Panasenko, A.I. (2011), Nauchnye osnovy ratsionalnogo prirodopolzovaniya pri otkrytoy razrabotke mestorozhdeniy [Scientific Basis of Environmental Management in the Open Mining], NGU, Dnipropetrovsk, Ukraine.

10. Комащенко В.И. Влияние деятельности геологоразведочной и горнодобывающей промышленности на окружающую среду: монография. / В.И. Комащенко, В.И. Голик, К. Дребенштедт – М.: КДУ, 2010. – 356 с.
Komashchenko, V.I., Golik, V.I. and Drebenshtedt, K. (2010), Vliyanie deyatelnosti geologorazvedochnoy i gornodobyvayushchey promyshlennosti na okruzhayushchuyu sredu [The Influence of Exploration and Mining on the Environment], KDU, Moscow, Russia.

Files:
pivniak
Date 2013-07-14 Filesize 443.06 KB Download 1642

Відвідувачі

6477570
Сьогодні
За місяць
Всього
11519
152465
6477570

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Економіка Synchro-mining: цивілізоване вирішення проблеми сталого функціонування гірничодобувних регіонів